Bookcover of Futbol Altyapı Antrenörlüğü
Booktitle:

Futbol Altyapı Antrenörlüğü

Türkiye Alim Kitapları (2016-06-30 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-81402-6

ISBN-10:
3639814029
EAN:
9783639814026
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu çalışmanın amacını, futbol altyapı antrenörlerinin iş doyum düzeylerinin ve örgütsel bağlılıklarının incelenmesi, oluşturmaktadır. İç Anadolu bölgesi genelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, İç Anadolu bölgesi içerisinde bulunan futbol kulüplerinin altyapılarında görev yapan amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş 212 antrenör oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile 1985 yılında Spector tarafından geliştirilmiş 9 alt boyuttan oluşan İş Doyum Ölçeği ve Porter ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilmiş Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan iş doyum ölçeğinin Cronbach Alpha değeri .80 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach Alpha değeri ise .72 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Her iki ölçeğin verilerinin de normal dağılım göstermediği tespit edilmiş ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerler ile yüzdelik sayılar, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Onur Mutlu Yaşar, Hakan Sunay
Number of pages:
116
Published on:
2016-06-30
Stock:
Available
Category:
Sport
Price:
60.38 $
Keywords:
Futbol, iş doyumu, Örgütsel bağlılık, Altyapı, Antrenörlük

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING